កញ្ចប់តេស្ត KT Endotoxin (ការវិភាគ Kinetic Turbidimetric Assay)