ឧបករណ៍ធ្វើតេស្ត Endotoxin Chromogenic End-Point TAL ដោយប្រើសារធាតុ Diazo